Ny styrelse på plats

Årets årsmöte den 21 mars resulterade i en något ändrad styrelsekonfiguration. Pandemirestriktionerna gjorde att mötet fick genomföras helt digitalt – ett 20-tal medlemmar deltog.

Det är inte ofta en ideell förening omarbetar sina stadgar. Den version som fortfarande gäller har fastställts för 15 år sedan. Den nya stadgan, som fick ett första godkännande på detta årsmöte, innehåller ganska få ändringar och tillägg. Ändringarna syftar främst till att förtydliga några av stadgans punkter men också att sätta stopp för återkommande diskussioner kring tolkningen av bl.a. medlemsparagrafen. Med hänvisning till den skärpta lagstiftning som reglerar hanteringen av personuppgifter, innehåller förslaget en tydlig koppling till gällande svensk lag.

Föreningens stadgar kräver att stadgeändringen måste godkännas på två efter varandra följande möten, varav det ena måste vara ett årsmöte. Följaktligen kommer föreningens medlemmar att inom kort kallas till ett extra medlemsmöte för en andra stadgeomröstning. Godkänns den nya stadgetexten även denna gång kommer den att gälla direkt efter mötet.
Det nya stadgeförslaget kan läsas i sin helhet här.


We are awaiting better times

Unfortunately, unfortunately… no matter how much we want to, we can not really meet yet.
As long as the pandemic restrictions apply, we can only meet online. We hope that we will soon be able to invite you to some digital meetings. Meanwhile… discover the good sides of the internet.
 

Vi väntar på bättre tider

Tyvärr, tyvärr… hur gärna vi än vill så kan vi inte träffas på riktigt än.
Så länge pandemirestriktionerna gäller kan vi bara träffas online. Det är vår förhoppning att vi snart ska kunna bjuda in dig till några digitala träffar. Håll ut och upptäck internets goda sidor.
Kan det vara något att börja med? Se https://www.youtube.com/watch?v=ykieEE1j9eA
Eller varför inte lyssna på ett föredrag den 25 mars: Se https://isgap.org/event/2021/01/understanding-online-antisemitism-towards-a-new-linguistic-approach/