Ny styrelse på plats

Årets årsmöte den 21 mars resulterade i en något ändrad styrelsekonfiguration. Pandemirestriktionerna gjorde att mötet fick genomföras helt digitalt – ett 20-tal medlemmar deltog.

Det är inte ofta en ideell förening omarbetar sina stadgar. Den version som fortfarande gäller har fastställts för 15 år sedan. Den nya stadgan, som fick ett första godkännande på detta årsmöte, innehåller ganska få ändringar och tillägg. Ändringarna syftar främst till att förtydliga några av stadgans punkter men också att sätta stopp för återkommande diskussioner kring tolkningen av bl.a. medlemsparagrafen. Med hänvisning till den skärpta lagstiftning som reglerar hanteringen av personuppgifter, innehåller förslaget en tydlig koppling till gällande svensk lag.

Föreningens stadgar kräver att stadgeändringen måste godkännas på två efter varandra följande möten, varav det ena måste vara ett årsmöte. Följaktligen kommer föreningens medlemmar att inom kort kallas till ett extra medlemsmöte för en andra stadgeomröstning. Godkänns den nya stadgetexten även denna gång kommer den att gälla direkt efter mötet.
Det nya stadgeförslaget kan läsas i sin helhet här.


Ny styrelse på plats