JCL:s stadgar

Denna stadga gäller fr o m 23 maj 2021.
Utskriftsvänligt format av stadgan finns här (https://www.jcl.se/docs/stadgar-2021.pdf)

§1 Föreningens namn

Föreningens namn är Judiska Centret i Lund

§2 Föreningens säte och geografiska verksamhetsområde

Föreningens säte är i Lund och verksamhetsområdet är Lund med omnejd.

§3 Föreningens ändamål

Föreningen är en ideell och oberoende förening som har till ändamål
● att främja intresset för judisk kultur, religion och historia
● att sprida kunskap om judendom och judisk kultur
● att främja mötet mellan det judiska och svenska kulturarvet
● att motverka varje form av rasism, diskriminering och antisemitism
● att verka för demokrati och positiv samexistens mellan olika kulturer

§4 Räkenskapsår och verksamhetsår

Föreningens räkenskapsår och verksamhetsår följer kalenderåret.

§5 Medlemskap
 1. Medlemskap tillkommer envar som ansluter sig till föreningens ändamål enligt §3, och som erlagt av årsmötet fastställd avgift.
 2. Den som inte betalat medlemsavgift för det aktuella verksamhetsåret senast den 31 december anses ha trätt ut ur föreningen.
 3. 3. Utträde ur föreningen sker genom meddelande till föreningsstyrelsen och gäller från och med den dag då personen har avsänt meddelandet.
 4. Allmänt möte äger rätt att utesluta medlem ur föreningen om mötet finner att denne motarbetat i §3 angivna delmål, eller av andra synnerliga skäl.
  Medlem skall dock innan beslut om uteslutning fattas, beredas tillfälle att avge förklaring.
  Beslut om uteslutning skall, för att vara giltigt, fattas med 3/4 majoritet.
§6 Styrelseform

Styrelsen ska bestå av minst 5 ledamöter och 2 suppleanter. Ledamöterna ska väljas så att hälften av ledamöterna väljes på två år växelvis. Samma gäller för suppleanterna.

§7 Organisation och förvaltning

Vid styrelsesammanträdena skall protokoll föras och justeras av mötesordförande eller annan utsedd justeringsperson. Protokoll distribueras till styrelse och revisorer senast 30 dagar efter mötet.
Styrelsen är beslutsför då fler än hälften av dess ledamöter är närvarande. Endast av årsmötet valda styrelseledamöter eller tjänstgörande suppleanter äger rösträtt vid styrelsesammanträden.
Styrelsen äger rätt att till sina möten adjungera ytterligare personer. Dessa har endast yttranderätt.

§8 Teckningsrätt

Ordförande och kassör äger var för sig rätt att teckna föreningen.

§9 Möten och möteshandlingar
 1. Kallelse till möten ska innehålla information om tid, plats och dagordning.
  Den ska vara skriftlig samt vara föreningens medlemmar och revisorer tillhanda senast 30 dagar före mötet.
  Övriga möteshandlingar bör vara föreningens medlemmar och revisorer tillhanda senast 14 dagar före föreningsstämman.
 2. Allmänt möte skall hållas, då sådant påkallats av styrelsen eller minst 1/4 av medlemmar eller av revisorerna, vilka skriftligen motiverat sin önskan härom.
 3. Ordinarie årsmöte skall hållas senast före mars månads utgång.
  Extra medlemsmöte och extra årsmöte kan också begäras av medlemmarna.
 4. Extra årsmöte skall hållas då ordinarie årsmöte så beslutar.
 5. Extra medlemsmöte och extra årsmöte skall hållas då sådant påkallats av styrelsen eller minst 1/4 av medlemmar eller av revisorerna, vilka skriftligen motiverat sin önskan härom.
 6. Dagordningen för årsmöte ska innehålla följande punkter:
  1. Val av mötesordförande
  2. Val av mötessekreterare
  3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare samt fastställande av röstlängd
  4. Fråga om kallelse till årsmöte skett stadgeenligt
  5. Årsberättelse
  6. Kassaberättelse
  7. Revisionsberättelse
  8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  9. .Val av föreningens ordförande
  10. Val av övriga styrelseledamöter. Styrelsen fördelar inom sig posterna sekreterare och kassör.
  11. Val av styrelsesuppleanter så att en avgår vartannat år
  12. Val av 2 revisorer för ett år samt 2 revisorssuppleanter för ett år
  13. Val av valberedning bestående av minst 2 personer, varav en sammankallande.
  14. Eventuella övriga val
  15. Fastställande av medlemsavgift för det pågående verksamhetsåret
  16. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
  17. Övriga ärenden som styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som enskild medlem önskat förelagt årsmötet
  18. Övriga frågor

Enskild föreningsmedlem, som önskar få ärende förelagt årsmöte eller allmänt möte, skall minst 21 dagar före mötet skriftligen inlämna till styrelsen förslag härom.

§10 Rösträtt och valbarhet

Röstberättigad vid föreningens möten är varje närvarande medlem. Röstning med fullmakt är ej tillåten.
På föreningsstämman fattas beslut med enkel majoritet om ej annat stadgas.
Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden företräder, utom vid personval och sluten omröstning då lotten avgör.
Valbara är alla medlemmar som nått myndighetsåldern

§11 Medlemsregister

Styrelsen ska föra medlemsregister. Registret är konfidentiellt och ska behandlas i enlighet med gällande lag.

§12 Ändring av stadgar

För att beslut om ändring av stadgarna ska vara giltigt krävs bifall av 2/3 av närvarande röster vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett måste vara årsmöte.

§13 Upplösning av föreningen

Så länge minst 10 medlemmar vill fortsätta att driva föreningen, kan denna inte upplösas.
För att beslut om att upplösa föreningen ska vara giltigt krävs bifall av 3/4 av närvarande röster vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett måste vara årsmöte.
Vi upplösning av föreningen, skall dess eventuella tillgångar överföras till en verksamhet av långsiktig karaktär och som verkar i enlighet med föreningens ändamål.
Beslut om upplösning ska även innefatta information om vart föreningens tillgångar ska överföras.